After Work Starty

Arteveldehogeschool en Integraal vzw (Liantis opleidingsinstituut Ondernemen 50+) doen een onderzoek naar de (toekomstige) aspiraties, attitudes, bedenkingen, motieven en/of weerstanden van bijna of net-gepensioneerden inzake verder werken of (opnieuw) starten met een (nieuwe) carrière na de pensionering.

De doelstelling van dit onderzoek is om een aangepaste dienstverlening te ontwikkelen om adequaat in te spelen op de noden van (deze) mensen die graag willen verder (blijven) werken na hun pensioen of die een totaal nieuwe job willen doen, zij het in loonverband, zij het als zelfstandige ondernemer of als freelancer.

Een dergelijk dienstverlening en focus bestaat nog niet. Het gaat als het ware om het  opnieuw starten met een (nieuwe) carrière, na de eerste carrière: een After Work herstarten, vol motivatie en gedrevenheid, die voelt “als een party”: een After Work Starty.

De focus van ons innovatieproject is het exploreren van een nieuwe dienstverlening voor bijna en pas gepensioneerden met het oog op maximale hernieuwde arbeidsmarktkansen na pensionering. De finale doelstelling is een verhoogde participatie in het arbeidscircuit van een groeiend potentieel van (her)inzetbare arbeidskrachten, voor zij die dat wensen en ambiëren.

Dit pas opgestart onderzoek volgt de principes van Design Thinking en zit momenteel in de  ‘ontdekfase’. Er werden 107 verkennende interviews en 18 diepte-interviews gehouden met mensen die deel uitmaken van de finale doelgroep en er loopt een enquête waar u nog kan aan deelnemen indien u bijna of reeds gepensioneerd bent: https://forms.gle/RicGoJZVniJZHksLA.

Aarzel ook niet om deze enquête verder te verspreiden!

 

ESF goedgekeurd bij aanvraag: €34 985.00
VCF goedgekeurd bij aanvraag: €34 985.00

Project: Innovatie door Exploratie, call 459, project 8901
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/after-work-starty