Creatieve therapie binnen laagdrempelige zorg voor psychisch kwetsbare adolescenten

Dit verkennend PWO-onderzoekproject wil tegemoet komen aan de maatschappelijke nood om kwetsbare jongeren meer en beter te bereiken en te ondersteunen binnen de eerstelijnszorg. Jongeren in ontwikkeling zijn kwetsbaar in hun zoektocht naar identiteit en autonomie. Ze blijken daarbij steeds vaker met psychische problemen te kampen. Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt vandaag de klemtoon meer en meer gelegd op preventief en ambulant werken. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer eerstelijnswerkers en jeugdwelzijnswerkers geconfronteerd worden met een groeiende en moeilijkere hulpvraag. In het werkveld is er nood aan meer omkadering en ondersteuning bij het werken met psychisch kwetsbare jongeren.

De groeiende ambulante en preventieve dienstverlening leidt tot nieuwe innovatieve en laagdrempelige zorginitiatieven voor jongeren (o.a. Overkop, Homaar, Tejo). In dit onderzoek ligt de focus op het belang van creatieve therapie en de rol van een artistiek medium binnen een dergelijke setting. Creatieve therapie heeft een positief effect op het in beweging krijgen van adolescenten. Creatieve ateliers waarin artistieke media zoals muziek, drama, dans en beeld ingezet worden, sluiten niet enkel nauw aan bij de leefwereld van jongeren maar werken drempelverlagend, bieden groeimogelijkheden en stimuleren hen om met persoonlijke thema’s aan de slag te gaan.

Vanuit literatuurstudie en reeds gevoerd onderzoek kan het belang van creatieve therapie en het inzetten van een artistiek medium voor adolescenten aangetoond en aanbevolen worden. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een praktijkgerichte visie om het inzetten van creatieve therapie in laagdrempelige zorginitiatieven te faciliteren.

Daarmee wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe kan men binnen een organisatie, creatieve therapie een plaats geven? Wat is hiervoor nodig? Wat creeërt een meerwaarde voor de werking?

Het onderzoek zal uitmonden in praktijkgerichte aanbevelingen voor het werkveld en het beleid. Deze aanbevelingen worden aan beleidsmakers, initiatiefnemers en creatief therapeuten ter beschikking gesteld.