A flying start: een instaptoets voor Engels

Hoe kan je kinderen in het secundair onderwijs op het juiste niveau van Engels aanspreken opdat ze zo goed mogelijk bijleren? De eerste stap hiervoor is weten waar de leerlingen staan in hun taalontwikkeling. 

De beginsituatie voor Engels in het secundair onderwijs verschilt namelijk sterk van leerling tot leerling. Dit heeft verschillende oorzaken, denk daarbij aan de thuistaal van de leerlingen, de blootstelling aan het Engels via de media, Nederlandse leerlingen uit de grensstreek die in het Nederlandse basisonderwijs Engels als tweede taal volgden (VVKSO, 2011). Daarnaast zal het vanaf schooljaar 2017-2018 ook mogelijk zijn om Engels aan te bieden in het basisonderwijs wat de diversiteit waarschijnlijk nog zal doen toenemen. Elke school kan namelijk beslissen om hier wel of niet voor te kiezen.

Om leerkrachten een beter inzicht te geven in de startcompetenties van leerlingen, willen we binnen dit project een oriëntatietoets Engels ontwikkelen voor de eerste graad secundair onderwijs waarmee scholen en leerkrachten op een effectieve en efficiënte manier het niveau van het Engels van de leerlingen kunnen inschatten om elk kind zo adequaat mogelijk te kunnen begeleiden. 

De resultaten van dit onderzoek leidden tot een valide en betrouwbaar toetsinstrument in de vorm van een online tool. Deze gratis tool helpt jou als leerkracht in te schatten waar je leerlingen staan qua Engels nog voor de start van de lessen Engels op school. Kinderen pikken veel Engelse woorden en zinnen op via televisie of games, maar hoe goed zijn ze echt al in spreken, schrijven, lezen of luisteren? Deze test geeft je een beeld. Meer achtergrondinformatie over de ontwikkeling en het gebruik van de test vind je in de handleiding na het inloggen op de website.