FUTURE FEET: Digital learning environment for foot health education and training

Er is een toenemende behoefte aan digitaal bekwame en wetenschappelijk gevormde podologen vermits recente cijfers aantonen dat er een incidentie is 24 tot 30% wat betreft voet of voetgerelateerde klachten binnen de europese bevolking. Verklaringen van de Europese Commissie over “het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt (2018)” nodigt kennisinstellingen anderzijds uit om de gezondheidszorgstelsels en (para)medische opleidingen te herzien en alsdusdanig future proof te maken. Dit vraagt om innovatieve oplossingen en methodes waarbij de toegankelijkheid en patiëntgerichtheid van de zorg vooropstaat.

 

Ten einde het zorgberoep Podologie in kader van bovenvermelde uitdagingen future-proof te maken bestaan er verschillende belemmeringen. Een eerste barrière omvat de matige digitale geletterdheid die er heerst binnen het podologielandschap. Hierdoor ontstaat er een discrepantie tussen de behoeften van de cliënt en de verwachtingen en diensten die worden aangeboden door de podoloog.

Een tweede barrière omvat het risico dat ongecontroleerde klinische praktijken worden toegepast die enerzjds leiden tot verspilling van financiële middelen en anderzijds leiden tot het toepassen van niet-wetenschappelijk onderbouwde behandelingen.

Om deze uitdagingen aan te pakken werd er een internationaal partnerschap opgericht met vooraanstaande kennisinstellingen. Dit partnerschap heeft de volgende objectieven:

- optimaliseren van de digitale vaardigheden van podologie-studenten en praktiserende podologen.

- stimuleren van (wetenschappelijke) kennisoverdracht binnen europese pedagogische instellingen die een opleiding podologie aanbieden  

 

De verwachte resultaten zijn:

  1. Een kennisraamwerk aangaande de klinische toepassing van podologische zooltherapie.
  2. Een pedagogisch curriculum met betrekking tot:
    1. Digitale communicatie binnen een zorgberoep
    2. Digitale vervaardiging van podologische zooltherapie
    3. Digitale ondernemersvaardigheden
  3. Een professionaleringscursus voor docenten aan een opleiding podologie
  4. Een webplatform die studenten, docenten en onderzoekers connecteert

Vijf projectpartners uit vier landen werken samen aan dit project. De projectpartners zijn: Haute Ecole Leonard De Vinci (België), Arteveldehogeschool (België), University of Salford (Verenigd Koninkrijk), Universiteit van Malaga (Spanje), Univeristeit Dokuz Eyul (Turkije).