Keep Smiling: keep it simple. Onderzoek naar het oraal microbioom bij young-timers.

Het uiteindelijke doel van de Keep Smiling studie is om de mondgezondheid van zogenaamde ‘young-timers’ (55-70-jarigen) in kaart te brengen, en zo maximaal te kunnen inzetten op preventieve mondzorg in deze leeftijdsgroep. 

De studieparticipanten worden geselecteerd op basis van een pre-screening aan de hand van inclusie- en exclusiecriteria.Voor het onderzoeken van relevante biomerkers worden orale stalen genomen door middel van een tongswab. Daarnaast verzamelen we door middel van een klinisch mondonderzoek ook data omtrent de mondgezondheid van de proefpersonen.Tot slot wordt ook een vragenlijst ingevuld om gegevens omtrent levensstijl, mondhygiëne, medische en tandheelkundige historie etc. te achterhalen. 

Dit onderzoek bouwt verder op een studie die door een onderzoeksgroep uit Amsterdam reeds werd uitgevoerd om de samenstelling van het oraal microbioom bij jonge, gezonde personen (20-25 jaar) na te gaan. Aan de hand van deze data werd een standaard voor een gezonde mond gedefinieerd, gebaseerd op een set van biomarkers welke waren gedetecteerd in stalen afkomstig uit de mondholte van de proefpersonen. Door nu het microbioom van de young-timers in kaart te brengen en ze te combineren met klinische gegevens uit het mondonderzoek en gegevens inzake (mond)gezondheidsgedrag, zal men in staat zijn op individueel niveau een risicoprofiel op te stellen en een daaraan gekoppeld preventieplan. Uiteindelijk zouden deze data zelfs gebruikt kunnen worden om een digitale tool te ontwikkelen die maximaal inzet op een gezonde mond bij young-timers. Want een gezonde mond is een gezond hart!