Nieuwsbeleving op maat van jongeren: Hoe kunnen nieuwsmedia jongeren terugwinnen met innovatieve formats?

Soms lijkt het even moeilijk als de maanmissie destijds. Onderzoek toont immers aan dat traditionele nieuwsformats van mainstream media steeds minder aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Dat is spijtig, want gevestigde nieuwsmedia vervullen een belangrijke gatekeeping-rol en houden er doorgaans hoge, journalistieke standaarden op na, wat betreft nieuwsgaring en berichtgeving.  
Het is zaak om jongeren opnieuw warm te maken voor het nieuws dat deze media verspreiden. 

Plan van aanpak: een drietrapsraket 

Via desk research en interviews met media, technologiebedrijven, contentproviders en andere stakeholders willen we zicht krijgen op bestaande alternatieven en innovatieve nieuwsformats, zowel in binnen- als buitenland. We willen de uitdagingen en problemen in kaart brengen, de mogelijkheden van ICT- tools in de context van nieuws, alsook zogenaamde uses en gratifications van jongeren gerelateerd aan nieuws.  

We plannen in tweede instantie een grootschalig onderzoek bij jongeren om die uses en gratifications, specifiek met betrekking tot nieuws, in kaart te brengen.  De resultaten van die survey zullen de basis vormen voor een design thinking-proces met als doel de ontwikkeling en/of promotie van innovatieve nieuwsformats en storytellingtechnieken, specifiek voor jongeren. We testen nieuwe formats en werken hiervoor samen met mediabedrijven.   
Kan het gebruik van Virtual Reality of Artificial Intelligence de kloof dichten? Moeten Vlaamse nieuwsmedia focussen op storytelling in podcasts en op Instagram TV? 

Spoiler: er is geen toverdrankje

Nieuwsmedia zoeken sinds de opkomst van internet en sociale media verwoed naar nieuwe manieren om jongeren te bereiken, maar er blijft een gapende kloof tussen mainstream media en digital natives.
Met dit onderzoek hopen we enkele stukjes te leggen van een grote puzzle die erg complex is. Het implementeren van innovatieve nieuwsformats kan immers niet los gezien worden van de verdienmodellen die media erop na houden, de aangeboden content, de platformen waarop content verdeeld wordt en die ook onderhavig zijn aan veranderingen (denk maar aan de wijzigende algoritmes). 
Ook de technologie die een gebruiker nodig heeft om nieuws te consumeren en andere factoren, zoals privacy(wetgeving) spelen hun rol. 

In dit onderzoek richten we ons echter hoofdzakelijk op formats en storytellingtechnieken, zonder daarbij te vergeten dat tal van andere factoren mee bepalen of deze of gene techniek een succes wordt.