Recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijf

Het project buigt zich over het recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijf. Elk minderjarig kind heeft in ons land een wettelijk verankerd recht op onderwijs. Dit recht wordt gewaarborgd door onder meer artikel 24 van de Belgische grondwet en artikel 18 en 19 van het internationaal verdrag van de rechten van het kind (Bouckaert, 2007). Dit onderwijsrecht geldt ook voor kinderen zonder wettig verblijf.
Doelstellingen?
Het onderzoek heeft twee grote doelstellingen:
1. Dit onderzoek wil nagaan hoe dit recht op onderwijs zich administratief- juridisch vertaalt naar subthema’s (of topics) als:
- Leerplicht
- Bekomen van diploma
- Schoolreizen naar het buitenland
- Schoolverzekering versus KB dringender medsiche hulp
- Toegang tot school- en studietoelage
- Toegang tot leeftijdsbijslagen
- Bekomen van verblijfsstatuut ten gevolge van schoollopen
- Mogelijkheid tot duaal leren – alternerend leren-werken (hierbij aansluitend openen van bankrekening)
- Mogelijkheid tot het volgen van stage
- Oppakken van kinderen via schoolgebeuren
Sommige topics horen tot federale bevoegdheden. Andere topics zijn recent overgeheveld naar Vlaand. Daarom zal ook gekeken worden naar de regelgeving in Wallonië.
2. In een 2° fase zal het onderzoek zich focussen op de administratief-juridische, alsook de pedagogisch-didactische knelpunten (= drempels) die gepaard gaan met de praktische uitrol van hierboven vermelde onderwijswetgeving en aanverwante rechtstakken (verblijfswetgeving, sociaal recht, …)
Subvragen zijn:
- Hebben scholen zicht op aanwezigheid van kinderen zonder wettig verblijf op hun school?
- Welke administratief-juridische/pedagogisch-didactische knelpunten (drempels) ervaren schoolteams m.b.t; de realisatie van dit recht op onderwijs?
- Welke initiatieven ondernemen scholen (alsook bovenlokale onderwijsactoren) om de toegang tot onderwijs voor deze kinderen te maximaliseren?
- Welke ondersteuningsnoden leven bij schoolteams?