Veerkrachtig omgaan met leerlingen die de leerkracht uitdagen op vlak van gedrag.

Sinds de invoering van het M-decreet (2014) blijkt dat één van de grootste bekommernissen van leraren het omgaan met moeilijk gedrag is. Kwaliteitsvolle relaties blijken hierbij cruciaal te zijn. Door in te zetten op veerkracht en self-efficacy van de leerkracht kan de kwaliteit van de relatie versterken. Daarbij is het ook aangetoond dat de mate waarin een leerkracht veerkrachtig is, sterk afhankelijk is van het lerarenteam. De collective teacher efficacy (CTE) speelt hier dus ook een rol. Ondanks dat er al relatief veel kaders en gidsen bestaan met als doel leerkrachten te ondersteunen in het omgaan met uitdagend gedrag, blijkt de vertaling ervan naar de klaspraktijk moeilijk.

Met dit onderzoek hebben we twee doelen voor ogen:

  1. Onderzoeken wat de succesfactoren zijn die bijdragen tot de teachers efficacy en de collective teachers efficacy op vlak van het omgaan met leerlingen die de leerkracht uitdagen op vlak van gedrag.
  2. Interveniëren door het ontwerpen van een behoeftegericht train-the-trainer programma om scholen veerkrachtiger te maken in het omgaan met leerlingen die de leerkracht uitdagen op vlak van gedrag.

We onderzoeken op welke wijze we kwaliteitsvolle relaties tussen leraren en leerlingen die de de leraar uitdagen op vlak van gedrag, kunnen stimuleren. Op basis daarvan ontwerpen we een behoeftegerichte train-the-trainer interventieprogramma en gaan we na in welke mate dit programma resulteert in een groei op vlak van individuele en collective teachers efficacy.