Wat verwacht de docent van mij als ik een paper schrijf?

 • Een paper is een schriftelijk product dat op verschillende wijzen ingevuld kan worden.  Er worden soms ook andere termen voor gebruikt  zoals: werkstuk, essay, verslag, …  Het begrip paper wordt bijv. gebruikt voor schrijfopdrachten waarin je:
  • aantoont dat je de inhouden van het vakgebied beheerst;
  • een case uit de beroepspraktijk bespreekt;
  • je eigen mening verwoordt aan de hand van argumenten en feiten;
  • een wetenschappelijke tekst van beperkte lengte schrijft;
  • schriftelijk verslag uitbrengt over hoe je een probleem uit je vakgebied hebt aangepakt.
 • Lees dus grondig de instructies en informeer bij de docent wat hij verwacht van jou. Soms moet die tekst een vaste wetenschappelijke opbouw hebben:
  • een probleemstelling of onderzoeksvraag;
  • een theoretisch deel: een samenvatting van bestaande literatuur en artikels over je onderwerp;
  • een empirisch deel: eigen onderzoek;
  • een duidelijke eindboodschap: een antwoord op de probleemstelling of de onderzoeksvraag.
 • Zorg dat je goed weet wat de docent van je verwacht en dat je zicht hebt op de beoordelingscriteria. Mogelijke beoordelingscriteria zijn: inhoudelijke beheersing, inzicht, beargumenteerde opinie, duidelijk standpunt, logische opbouw, kritische ingesteldheid,…