Hoe verloopt een mondeling examen?

Een mondeling examen is een evaluatievorm waarbij aan de hand van een gesprek tussen de docent en de student wordt nagegaan in welke mate de student de vooropgestelde doelstellingen beheerst. Een mondeling examen wordt vooral gebruikt om inzichten, vaardigheden, attitudes en/of competenties te beoordelen die schriftelijk moeilijker na te gaan zijn (vb. een standpunt verdedigen, kritisch denken, argumenteren, enz.)

 

Bij een mondeling examen wordt voornamelijk gewerkt met een beperkt aantal open vragen. Een open vraag is een vraag waarop als antwoord een lange(re) uiteenzetting verwacht wordt. Het zijn dus meestal geen meerkeuzevragen of ja-neevragen.

 

Soms krijg je de vragen schriftelijk gepresenteerd. Soms mag je zelf de vragen trekken uit een stapel kaartjes. Meestal krijg je een schriftelijke voorbereidingstijd. De docent kan tijdens het mondeling examen bijvragen stellen ter verduidelijking van jouw antwoord.

contact form

test