Corporate governance

Corporate governance (goed of deugdelijk bestuur) gaat uit van een aantal regels en mechanismen betreffende de voorbereiding, vorming en uitvoeringvan beleidsbeslissingen evenals de controle, de verantwoording en de transparantie ervan. 

De toepassing van corporate governance zorgt ervoor dat er een evenwicht wordt gegarandeerd in de machtsverhoudingen en de belangenafweging tussen alle betrokken stakeholders. 

De vier p's van goed bestuur

Vier factoren spelen een sleutelrol in het toepassen van goed bestuur, nl. personen, principes, processen, prestaties (= de vier p’s van goed bestuur). Doorheen de hele organisatiestructuur zijn telkens duidelijke afspraken gemaakt over de rol van deze vier factoren.

In dit document wordt beschreven hoe de Arteveldehogeschool corporate governance toepast.

Meer weten? Raadpleeg ook: