Een schooletnografisch onderzoek naar (re)acties van schoolteams op nieuwe maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

In dit onderzoek staat de praktische uitrol van het M-decreet in het basisonderwijs en de beleving ervan centraal.

De projectmedewerkers lopen een jaar lang één dag per werkweek mee met drie schoolteams. Ze doen een schooletnografie en observeren dus participerend de geleefde realiteit van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Ze verkennen en beschrijven betekenisgeving aan de decretale wensen omtrent inclusief onderwijs en stellen zich niet ingrijpend of partijdig op.

Per schoolteam komen er inzake de implementatie van het M-decreet citaten, een historielijn, een sociogram en een antecedentenmatrix. Op die manier worden daden en woorden gespiegeld en wordt er op basis van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek een authentieke bijdrage geleverd aan het interne professionaliseringsplan van scholen.