Carrièreperspectieven

Schoolontwikkeling slaat op alle veranderingsprocessen binnen een school of scholengemeenschap. Wat een change manager doet in de bedrijfswereld is te vergelijken met het werk van een begeleider of coach schoolontwikkeling in het onderwijs. 

Concreet? 

Stel: een school wil overstappen van een jaarklassensysteem naar een graadklassensysteem. De coach schoolontwikkeling onderzoekt de mogelijkheden, overlegt met de directie en biedt ondersteuning bij het veranderingsproces.

Bovenstaande case is slechts een fictief voorbeeld. Dit is een greep uit de potentiële opdrachten van een coach schoolontwikkeling: 

 • uitbouw van een degelijke aanvangsbegeleiding van nieuwe medewerkers 
 • ontwerp en uitwerking van een Teacher Survival Kit 
 • invoering van digitale borden 
 • creatie van een ondersteunend netwerk tussen mentoren
 • overstap van puntenrapporten naar procesevaluatie
 • uitschrijven en gezamenlijk uitdragen van de visie van een school
 • digitaliseren van handelingsplannen
 • opstellen van een zorgbeleidsplan
 • invoeren van een nieuwe taalmethode
 • integratie van creatief schrijven
 • uitstippelen van trajecten voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie
 • implementatie van handelingsgericht werken in de klas
 • uniformiseren van gedragsafspraken op de speelplaats
 • de speelplaats omvormen tot een echt aantrekkelijke plaats om te spelen
 • opstellen van een eigen professionaliseringsbeleidsplan
 • nagaan hoe ouders betrokken kunnen worden