Inhoud

Het levensverhaal is een dankbaar aanknopingspunt in diverse sociaal-werk-situaties: hulpverlening, vormingswerk, werkzoekendenbegeleiding, loopbaanbegeleiding, seniorenwerk, sociale cohesie, … . Er zijn heel wat (creatieve) werkvormen en technieken die zowel in individuele als in groepssettings kunnen ingezet worden om te “snuffelen aan je levensloop” en om hieruit energie en inspiratie te putten. Het simpele feit dat mensen vaak beginnen te glunderen als ze over hun leven kunnen vertellen, illustreert dit.

Maar het gaat ook verder en dieper: men kan er kracht, heling en verbinding uit putten. Het gebruik van de biografische invalshoek is ook een krachtige manier om “betekenisgeving en zingeving” in de begeleiding en ondersteuning een plaats te geven, op zo’n manier dat de deelnemer of cliënt eigenaar blijft van zijn of haar proces. Terugkijken op je eigen levensloop opent de mogelijkheid om een ‘rode draad’ te ontdekken of om een nieuwe betekenis te geven aan wat het leven gebracht heeft.

In deze bijscholing:

 • Leer je achtergronden en het basismodel van biografisch werken kennen
 • Verwef je inzicht in de samenhang van levensloopprocessen (chronologisch perspectief en dieptelagen in de mens)
 • Ontdek je heel wat methoden en technieken om het levensverhaal in kaart te brengen of bespreekbaar te maken
 • Onderzoeken we samen de mogelijkheden om de biografische invalshoek te integreren in je eigen werk

Programma

Het programma begint met een interactieve avondlezing, waarna we gedurende 3 lesdagen dieper ingaan op de biografische invalshoek.

 • Interactieve avondlezing: “Haal je leven uit de kno(o)p. Methodisch werken met het levensverhaal”
  De avondlezing maakt integraal deel uit van de bijscholing. Wie wil kan er echter ook voor kiezen om – bij wijze van introductie op het thema – enkel de lezing volgen. Indien de lezing je over de streep trekt om ook de rest van de bijscholing bij te wonen, dan kun je nadien nog inschrijven voor de 3 volgende dagen. 
 • Lesdagen:
  • Dag 1: werkvormen en methodieken (chronologische lijn)
  • Dag 2: werkvormen en methodieken (diepte-lagen)
  • Dag 3: grondhoudingen en vertaling naar eigen werksituatie

Doelgroep

Hulpverleners, sociaal-cultureel werkers, dienstverleners, animatoren, begeleiders … die met met het levensverhaal van hun deelnemers of cliënten aan de slag willen.

Lesgevers

Sammy Vienne (°1956) is sociaal-pedagoog en sinds 14 jaar verbonden aan de Arteveldehogeschool opleiding Sociaal Werk. Voorheen was hij actief in diverse sectoren van het sociaal werk (volkshogeschool, basiseducatie, migrantenwerk, opleidings- en tewerkstellingsprojecten) zowel op lokaal als op ondersteunend niveau.

Sinds vijf jaar heeft hij ook een eigen praktijk als coach, trainer en levensloopbegeleider te Gent. Hij volgde diverse opleidingen en workshops op het gebied van biografisch werk, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Hij combineert in zijn werk ervaringen en inzichten uit coaching, psychotherapie, lichaamswerk en meditatie (www.parelsgewijs.be).

Wat ik zeker waardeerde is dat men ondergedompeld werd in de instrumenten door er zelf actief mee aan de slag te gaan. Je voelt dan beter aan wat je verwacht als je dit toepast met deelnemers of cliënten.
Marlies