Projecten onderwijsinnovatie

Dit onderwijsinnovatietraject (OIT) focust op het thema van blended learning. De bedoeling is om (1) digitaal leren op zo een manier uit te bouwen dat de gebruikte ICT-tools bijdragen tot een motiverende leeromgeving. Daarnaast is het de bedoeling om (2) het docententeam te professionaliseren door hun ICT-vaardigheden en zo ook hun onderwijspraktijk te versterken.
Met het project “start to blend – blend the start” willen we inzetten op een vlotte academische integratie voor alle startende studenten aan de opleiding.
De trajectcoaching van de opleiding ergotherapie is toe aan een nieuwe impuls. In dit onderwijsinnovatietraject willen we trajectcoaching koppelen aan een volwaardige leerlijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Een bijkomend bachelordiploma journalistiek verwerven via een verkort traject van anderhalf jaar, dat ingebed wordt in een programmatorisch aanlokkelijk en educatief sterk onderbouwd concept van blended learning.
Een nieuwe opleiding betekent ontwerpen van nieuwe onderwijswerkvormen en nieuw materiaal vanuit de beleidsvisie van de hogeschool. Het 21st century curriculum zet in op zelfsturing en een duidelijke structuur en co-creatie.
Dit project is de opvolging en uitbreiding van het onderwijsinnovatietraject waaraan de opleiding dit academiejaar werkt
In functie van een motiverende leeromgeving ontwikkelen we binnen dit OIT een vernieuwde leerlijn ‘onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden’, die uiteindelijk geïntegreerd wordt getoetst in een vernieuwd bachelorproefconcept.
We wensen via dit OIT te onderzoeken welke betekenissen gegeven worden aan concepten zoals die gebruikt worden in de olods 'algemene didactiek' en 'vakdidactiek'.
Bij de herwerking van de bachelorproef (BAP) vorig academiejaar merkten we dat de verwachte competenties voor de onderzoekende houding en de onderzoeksvaardigheden in onze onderzoeksleerlijn nog meer geëxpliciteerd en geconcretiseerd moeten worden om ze zo te verankeren doorheen het hele curriculum.
De “eerste generatie” van e-learning of Web-based learning leerprogramma’s richtten zich al te vaak op het eentonig aanbieden van klaslokaalgebaseerde educatieve inhoud via het internet. Concreet kwam dit vaak neer op een compilatie van reeds bestaande online cursussen. Met dit project wil de opleiding PBAPOD blended learning gestructureerd in het curriculum integreren door onderwijswerkvormen zoals flipped classroom en online remediëringsmodules aan te bieden.
De BNB Schoolontwikkeling versterkt medewerkers in onderwijs in het begeleiden van duurzame veranderingsprocessen en vernieuwing. De onderzoekscomponent en de verbinding met de eigen onderwijspraktijk is dus sterk aanwezig in de opleiding.
In dit project ontwerpen we het nieuwe opleidingsonderdeel ‘Bachelorprojecten SOW’. Het opleidingsonderdeel omvat 8 studiepunten en wordt, gedurende een volledig academiejaar, georganiseerd binnen schijf 3 van de opleiding.
Volgend academiejaar start de opleiding bachelor in de verpleegkunde met een vierjarige opleiding en bijgevolg een nieuw modulair curriculum. Dit curriculum vloeit voor uit een nieuwe opleidingsvisie op de verpleegkundige van de toekomst. In deze visie – en het nieuw curriculum - staat het model van skilled and critical companionship (SC/CC) centraal.
Dit project is een co-creatieproject met de opleidingen bachelor in de vroedkunde en bachelor in de logopedie Het onderwijsinnovatietraject bouwt verder op deel 1 (2015-2016). De bacheloropleiding logopedie sloot aan bij het innovatieproject van de bacheloropleiding vroedkunde ‘Digitaliseren Werkplekleren Vroedvrouwen Arteveldehogeschool’.
Vanaf academiejaar 2016-2017 starten we met een nieuw traject in de opleiding zorgverbreding en remediërend leren (ZRL). Met het invoege gaan van het M-decreet1 zijn scholen en pas afgestudeerde studenten meer dan ooit op zoek naar bijkomende professionalisering in functie van het inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen.
Met dit onderwijsinnovatietraject had de opleiding ergotherapie als doel een gezamenlijk opleidingsprogramma met drie internationale partners te ontwikkelen. Deze joint degree is uitgewerkt samen met partners uit Oostenrijk (FH Campus Wien) en Finland (Metropolia University of Applied Sciences).
Doorstroomonderzoeken tonen keer op keer aan dat de doorstroom in de opleiding GDM voor verbetering vatbaar is. Het feit dat er meer jongens dan meisjes kiezen voor deze opleiding en dat ze meestal ook een technische vooropleiding hebben, speelt hier zeker een grote rol in.
Met dit onderwijsinnovatietraject beoogde de opleiding kleuteronderwijs het innoveren van de globale toetsstrategie in co-creatie met relevante betrokkenen (studenten, team, werkveld, alumni, experts).
Een bachelorproef geldt als sluitsteen van de opleiding, waarbij een student aantoont dat hij over de vereiste competenties beschikt om met succes de overstap naar een professionele loopbaan te maken. Een van de aanbevelingen die de visitatiecommissie in haar rapport van 2014 formuleerde, was om het ambitieniveau van de BAP te verhogen en de begeleiding en beoordeling ervan beter te structureren.
Met dit project had de opleiding Bachelor in het Office management (OFM) een vijftal doelstellingen voor ogen: een motiverende leeromgeving creëren voor de werkstudenten die het SWITCH-traject volgen, de doorstroom in dit traject verhogen, de collega’s die lesgeven in dit traject verder professionaliseren, de deelname aan de contactmomenten in dit blended leren traject verhogen én de profilering van de opleiding scherper stellen. Voor elke doelstelling werden criteria en meetinstrumenten opgesteld.
Bij aanvang van dit project werden twee doelstellingen vooropgesteld. Enerzijds wilde de opleiding lager onderwijs onderzoeken op welke manier de opleiding verder versterkt kon worden qua internationale en interculturele competenties; anderzijds wensten zij een onderbouwde visietekst en gedegen plan van aanpak voor de opleidingsgebonden internationalisering (wereldburgerschap) te ontwikkelen.
Met het onderwijsinnovatietraject (OIT) ‘Activerend en motiverend onderwijs’ beoogt de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement voor diverse opleidingsonderdelen een didactische SWITCH te maken waarbij de contacturen worden ingezet voor het beantwoorden van vragen, verdieping en activerende didactiek.
Binnen het kader van het innovatieproject wilde de opleiding communicatiemanagement een kennis-en expertisecentrum oprichten en in de markt zetten. Het project had als doelstelling kennisopbouw en kennisdeling met diverse doelgroepen te realiseren.