Active Ageing in de WoonZorgCentra

Richtlijnontwikkeling ter bevordering van betekenis- en zinvolle dagelijkse activiteiten in een WZC.

Naarmate de (dubbele) vergrijzing toeneemt, neemt ook het aantal ouderen die niet meer thuis kunnen wonen toe en (al dan niet noodgedwongen) verhuizen naar een woonzorgcentrum (WZC). De expliciete opdracht van een WZC is volgens het Woonzorgdecreet (2009) gericht op het verhogen van de autonomie en de zelfverantwoordelijkheid van de resident en het aanbieden van een aangepast activiteitenaanbod met voldoende sociale contacten. Dit blijkt in de praktijk echter niet zo eenvoudig te realiseren. De verhuis naar het WZC brengt vaak een verlies van betekenisvolle activiteiten met zich mee.

Het doel van dit PWO was om een multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen die een cultuur nastreeft in het WZC waarin zin- en betekenisvolle activiteiten en participatie gerealiseerd kunnen worden voor de bewoners. We baseerden ons hiervoor op eerder gevoerd onderzoek aan de Arteveldehogeschool en elders. Het is echter niet alleen belangrijk om een ‘evidence based’ richtlijn te ontwikkelen, we hadden ook als doel om deze te implementeren. Hierbij werd rekening gehouden met randvoorwaarden die simultaan in kaart gebracht werden, zoals bijvoorbeeld belemmerende en bevorderende factoren in de omgeving en wensen en behoeften van de bewoners zelf.

Met dit project is het de bedoeling om 1) de maatschappelijk kwetsbare groep van WZC-bewoners te ‘empoweren’ en in de filosofie van Active Ageing (AA) te stimuleren naar hogere zelfredzaamheid maar vooral een hogere graad van participatie en kwaliteit van leven, 2) een methodiek en bijhorende meetinstrumenten te ontwikkelen die zowel op microniveau (direct cliëntgebonden doelstelling) als op mesoniveau (kwaliteitsindicator voor het WZC) aangewend kunnen worden, 3) vorming over de nieuwe ontwikkelde professionele methodiek te realiseren en 4) organisaties te ondersteunen bij het implementeren van deze methodiek en instrumenten.

Op 23 februari 2016 verscheen het artikel 'Betekenisvolle activiteiten in woonzorgcentra. Een kwestie van kwaliteit van leven' op www.sociaalnet.be.

Op 12 mei 2015 stelden de projectmedewerkers hun PWO-project voor op het evenement ‘Onderzoek op je bord’. Bekijk hier het filmpje van deze presentatie.  

Persaandacht naar aanleiding van de studiedag op vrijdag 12 september 2014:

  • ‘Woont de nieuwe man in een woonzorgcentrum?’ www.weliswaar.be
  • Interview met Radio 1 (De Ochtend) op 12 september 2014. 
  • Interview met Radio 2 op 12 september 2014. 
  • Reportage op Focus WTV. Herbekijk hier.

Klik hier voor demeest recente info.