Het doel van deze studie is onderzoeken hoe beginnende leraren in de Vlaamse onderwijscontext in het basisonderwijs bij de start van hun loopbaan succesvol  kunnen doorgroeien in hun leraarschap.

We willen in dit onderzoek een instrument ontwerpen dat de beginnende leraar in het basisonderwijs daarbij ondersteunt en dat bij uitbreiding inzetbaar is in een continuüm van professionalisering dat start in de initiële lerarenopleiding over aanvangsbegeleiding naar continue professionalisering. 

Bij het ontwerpen van dit instrument is het belangrijk dat zowel lerarenopleidingen, pedagogisch begeleidingsdiensten, schoolgemeenschappen, scholen en leerkrachten betrokken worden. We zien het instrument als een professioneel ontwikkelingsinstrument waar de beginnende leraar eigenaar is van zijn leren en dat de mogelijkheid biedt om begeleiding vanuit de diverse kanten af te stemmen op zijn eigen ervaren noden. 

Het professioneel ontwikkelingsinstrument zal ontworpen worden via ontwerponderzoek. Doorheen de analyse van data uit enerzijds literatuurstudie en anderzijds focusgroepen en gestructureerde interviews met de eindgebruikers, zullen ontwerpprincipes en ontwerpcriteria gedestilleerd worden voor het ontwerpen van het instrument. 

Met dit PWO nemen we deel aan een ruim kennisnetwerk (micro, meso, macro) rond de kwaliteit van het onderwijs en de nood aan kwaliteitsvolle leraren binnen een sterk veranderend onderwijs. Met dit onderzoek willen we van betekenis zijn binnen het Vlaams onderwijs en hefbomen aanreiken om dat onderwijs te verbeteren. We willen als hogeschool de rol van verbinder opnemen in een werkveld waar verschillende organisaties, belangengroepen los van elkaar initiatieven aanbieden in functie van aanvangsbegeleiding.