Methodisch kader geïntegreerd breed onthaal

Vlaanderen heeft een ruim aanbod aan hulp- en dienstverlening in de welzijns- en gezondheidssector. Er zijn hierbij eerstelijnsdiensten die zich laagdrempelig en breed profileren, waaronder OCMW, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten (DMW). En toch wordt een aanzienlijk deel van de bevolking met hulpvragen niet bereikt. In het bijzonder geldt dit voor de meest kwestbaren. Om dit te ondervangen, wordt via het decreet lokaal sociaal beleid van de Vlaamse Overheid, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2018) momenteel in alle Vlaamse steden en gemeenten het geïntegreerd breed onthaal (GBO) in eerstelijnsorganisaties uitgewerkt. OCMW’s, CAWs en DMW’s zijn hierin kernactoren. Het GBO moet zorgen voor een toegankelijk onthaal bij deze eerstelijnsorganisaties, een goede vraagverheldering en indicatiestelling. En naar kwetsbare groepen moet er proactief en outreachend gewerkt worden. De betrokken organisaties zijn zoekende hoe een GBO-werking er in de praktijk kan uitzien. Met dit project ontwikkelen wij een kader ontwerpen om diensten en praktijkwerkers te ondersteunen bij het methodisch uitbouwen van hun GBO. Oost-Vlaanderen dient hierbij als ontwikkelingscasus. Via design thinking creëren wij samen met praktijkwerkers een GBOtoets. Ieder GBO-praktijk zal telkens moeten afgestemd zijn op zijn specifieke context, eigen organisatie, omgeving, e.d.m. De toets moet organisaties en praktijkwerkers te mogelijkheid geven om het GBO in de praktijk vorm te geven. Deze toets is gebaseerd op de visie van GBO en onderbouwd door wetenschappelijke studie. Via een ontwikkelgroep met praktijkwerkers uit de drie kernactoren zal deze toets ontworpen worden en uitgetest. Deze praktijkwerkers geven tijdens het project tegelijk vorm aan hun GBO-methodiek via de GBO-toets. Een cyclisch proces van samen ontwikkelen, uittesten en bijsturen, zal
uiteindelijk resulteren in een GBO-toets die klaar is om ruim uitgetest te worden.