Sport PAkt!

Sport PAkt!: een titel met een dubbele lading. Sport heeft enerzijds het potentieel om een zeer breed en divers publiek te interesseren, te bewegen, te emotioneren of kortom ‘te pakken’. Hierdoor is het een krachtig medium om personen in een kwetsbare socio-economische situatie te bereiken én ze mentaal en fysiek te prikkelen.

Anderzijds kan sport ook leiden tot activering (akt-ivering) van deze mensen. Diverse projecten en onderzoeken tonen aan dat de sportcontext een geschikte omgeving kan zijn om de participatie aan het maatschappelijke leven te verhogen. Kortom: sport kan een brug zijn naar de samenleving, waarbij de participant een actieve rol opneemt. Participeren kan zowel gebeuren via het sporten an sich of via het opnemen van verantwoordelijkheden binnen diverse randactiviteiten zoals bv. zorgen voor de catering, optreden als materiaalmeester, updaten van de facebookpagina van de groep, … . Activeren wordt dus gezien als het ontwikkelen en/of herontdekken van de nodige (sociale) vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan de maatschappij en zichzelf ontplooien in relatie tot anderen. Van daaruit kunnen deze personen doorgroeien naar vrijwilligerswerk, het verenigingsleven, een zinvolle (vrije) tijdsbesteding of zelfs een opleiding of een job. Via sport kan aanleunende ondersteuning/zorg ingang vinden die mensen helpt om hun persoonlijke doelen te bereiken.

Om deze extrasportieve meerwaarde van sport te realiseren wordt steeds meer gekeken naar buurtsportwerkingen van sportdiensten en communitywerkingen van sportclubs. Deze sportactoren geven weliswaar aan nood te hebben aan een betere omkadering en sterkere professionele profielen. Sport PAkt! wil deze ondersteuningsnoden in kaart brengen en bouwstenen uitwerken voor een professionaliseringstraject (= breed te interpreteren). Er wordt daarbij ingezet op:

1) het uitwisselen en verspreiden van good practices;

2) het genereren en verzamelen van evidence based (EVB) informatie;

3) het ontwikkelen van tools die bij diverse vormen van professionalisering gebruikt kunnen worden.

De expertise en het netwerk van de opleidingen Sociaal Werk en Secundair Onderwijs (OSO), studierichting Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie (LO/BR) wordt gebundeld in dit Project Wetenschappelijk Onderzoek (PWO). De klemtoon ligt daarbij op co-creatie met de sector, professionalisering van de ankerfiguren en een betere coaching/begeleiding van de doelgroep i.f.v. activering.