Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Elk minderjarig kind heeft in ons land een wettelijk verankerd recht op onderwijs. Dit recht wordt gewaarborgd door onder meer artikel 24 van de Belgische grondwet en artikel 18 en 19 van het internationaal verdrag van de rechten van het kind (Bouckaert, 2007). Dit onderwijsrecht geldt ook voor kinderen zonder wettig verblijf.
Ontwikkelen van een kader om diensten en praktijkwerkers te ondersteunen bij het methodisch uitbouwen van hun GBO. Oost-Vlaanderen dient hierbij als ontwikkelingscasus. Het creëren van een GBO-toets, samen met praktijkwerkers via design thinking .
Binnen dit project zal een digitale tool ontwikkeld worden die hulpverleners ondersteunt bij het bepalen van het wondzorgbeleid. Zowel op niveau van wondbedpreparatie als wondafdekking kan advies gevraagd worden aan dit algoritme.
Wanneer de persoon met een CVA na een revalidatieperiode terugkeert naar zijn thuissituatie ervaren hij en zijn mantelzorger pas vaak wat de consequenties zijn van het CVA voor het dagelijks leven. Mantelzorgers geven aan belemmeringen te ervaren in de aangeboden zorg en informatie en ervaren hun nieuwe rol als een zware belasting.
Teamkracht! wil nagaan een school ondersteund kan worden bij het leren uit en in het vormen van een professionele leergemeenschap. Het onderzoek heeft aandacht voor de verbinding tussen de individuele professionaliseringsbehoeften van de leerkrachten en het pedagogisch project van de school.
We moeten met z'n allen 'levensbaanbreed' gaan leren om een antwoord te bieden op de vele technologische en demografische evoluties. Hoe kunnen we dit doen? In dit onderzoek exploreren we of en hoe een verrijkend (lokaal) netwerk van organisaties en burgers dit 'levensbaanbreed leren' mogelijk kan maken en zichzelf als ecosysteem kan ontwikkelen voor alle levensfasen: jeugd, volwassenen en gepensioneerden.
Een projectmatig wetenschappelijk onderzoek in co-financiering naar online opvoedingsondersteuning, toegankelijk voor alle ouders.
De druk om maatschappelijke impact te meten en te rapporteren neemt toe binnen de social profit sector, maar organisaties missen een kader, handvatten en tools om met maatschappelijke impactmetingen aan de slag te gaan. Binnen deze programmalijn worden laagdrempelige methodes ontworpen en uitgetest voor het beschrijven en meten van impact, op zo'n manier zodat je ermee naar buiten kan komen.

We onderzoeken op welke wijze we kwaliteitsvolle relaties tussen leraren en leerlingen die uitdagend gedrag stellen, kunnen stimuleren. Op basis daarvan ontwerpen we een behoeftegerichte train-the-trainer interventieprogramma en gaan we na in welke mate dit programma resulteert in een groei op vlak van individuele en collective teachers efficacy.
Een inventarisatie van de noden inzake spirituele zorg bij de 29 Vlaamse ziekenhuizen met een palliatieve eenheid.
Burgerinitiatieven zijn op dit moment vaak nog een middenklasse fenomeen, terwijl net de meer kwetsbare groepen in de samenleving zouden kunnen profiteren van hun structuur en mogelijkheden. In dit verkennend onderzoeksproject gaan we na hoe burgerinitiatieven een manier kunnen zijn om gezinnen in kwetsbare wijken te versterken.
De bevolking informeren en adviseren over vruchtbaarheid, seksualiteit, relatievorming en pre-conceptionele zorg is een belangrijke taak van de vroedvrouw.
Innovatie van de behandelingstechniek van een ingegroeide teennagel.
Het PWO project Breath wil experimenteren met een AI Chatbot die ontwikkeld wordt ism UGent, gericht op zaakvoerders van kleine KMO's <10 personeelsleden. Breath kadert in de wave van technologie die faciliteert bij mentale zorg.
Het project gaat na hoe clinical leadership vorm krijgt binnen het multidisciplinaire team van Vlaamse woonzorgcentra (WZC) en wil nagaan hoe dit een bijdrage kan leveren aan (1) een kwaliteitsvolle, persoonsgerichte zorg, (2) de levenskwaliteit van de bewoners in het woon- en leefklimaat van een WZC en (3) de jobtevredenheid van zorgverleners.
In dit verkennend onderzoek willen wij de mogelijkheden van sketchnoting exploreren. Beelden worden immers gemakkelijker onthouden dan woorden, en ook een combinatie van woord en beeld gebruiken, zou het leereffect verhogen.
Steeds meer wetenschappelijk onderzoek bewijst hoe heilzaam bewegen -maar ook leren en ontspannen- in de natuur zijn voor lichaam en geest. Mensen voelen zich beter (minder stress, hogere QoL), en zijn gezonder (minder hart- en vaatziekten, diabetes en angststoornissen) bij meer aanwezigheid van groen en water. Dit onderzoek zal de bestaande initiatieven in kaart te brengen en nagaan wat de kritische succesfactoren zijn om een grote en diverse doelgroep aan te trekken.
Wat hebben werkgevers nodig om rouwende werknemers te ondersteunen? Op deze vraag proberen we gedurende het project een antwoord te vinden.
Er worden steeds meer apps gelanceerd in het welzijnswerk, maar vinden verschillende doelgroepen en stakeholders dezelfde criteria belangrijk om een app langdurig te gebruiken?
Op zoek naar professionalisering die écht werkt voor leerlingenbegeleiders in het secundair onderwijs.
In dit project ontwikkelen we en normeren we een spellingtest, een technische leestest en een begrijpende leestest voor jongeren tussen 12-15 jaar zodat we ook bij deze jongeren de achterstand kunnen objectiveren en handelingsgericht met jongeren met dyslexie aan de slag kunnen gaan.
De superdiversiteit in de samenleving en de tendens naar inclusief onderwijs brengen een groeiende complexiteit van de klaspraktijk met zich mee. Hoe kunnen leerkrachten beter met diversiteit leren omgaan? Wat geeft hen goesting om te groeien in hun competenties voor inclusie? Wie of wat helpt hen daarbij? Kunnen online instrumenten hen daarbij ondersteunen, zo ja, hoe dan? 'Goesting in groei' ontwikkelt een toegankelijke en praktijkgerichte groeitool om samen inclusief te leren.
Hoe kan een krachtige leeromgeving in de klas tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling en de ondersteuningsbehoeften van onderwijsprofessionals?
Sport PAkt! wil bouwstenen ontwikkelen voor de professionalisering van managers of coaches binnen een buurtsport- of communitywerking.
In het onderzoeksproject RePLAY Toddler ontwikkelden we reeds tools voor professionals die willen inzetten op risicovol spelen bij (baby's en) peuters. Dit vervolgonderzoek focust op risicovol spelen bij kleuters in diverse professionele sectoren en in hun thuiscontext.
Hoe kan zinvol ingespeeld worden op de beginsituatie van leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs voor de vakken natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek?
Samenwerking binnen het schoolteam en met onderwijsactoren buiten de werkcontext kan een antwoord bieden op de toenemende complexiteit in de samenleving en de grote uitdagingen waar leraren en scholen voor staan.
Dit project heeft als doel om een platform te ontwikkelen om vooral innovatief lesmateriaal uit te wisselen tussen verschillende organisaties in de creatieve en crossmediale sector.

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden