Economie

Kies je voor het onderwijsvak economie, dan kies je voor het ontdekken en analyseren van leerinhouden op een creatieve manier.
Je schakelt daarvoor actuele economische situaties in en dat samen met je leerlingen.

Met je persoonlijke interesse wakker je de natuurlijke belangstelling bij je leerlingen aan. Je stimuleert je leerlingen om te structureren, plannen en organiseren. Je zet ook aan tot een kritische ingesteldheid en sociaal engagement en leert leerlingen ethische dimensies ontdekken. Dat komt aan bod in vakdidactiek.

Onze aanpak

Tijdens je opleiding verdiep je je in het marktmechanisme (product-, arbeids- en financiële markt). Alle aspecten van het ondernemingsleven, de taak van de overheid en de economische ontwikkeling komen aan bod.

Je leert jezelf ook op individueel en maatschappelijk vlak ontwikkelen. Naarmate de opleiding vordert, verhoogt je inbreng als student: het begeleid contactonderwijs neemt af en zelfstudie wordt gestimuleerd.

De evaluatievormen bestaan zowel uit schriftelijke examens als permanente beoordeling. Regelmatige feedback, vaak in teamverband, geeft je de kans om te groeien.

Na je opleiding

Je wordt opgeleid tot leraar, maar je kan ook in het bank-, verzekerings- of bedrijfsleven starten. Een natuurlijke interesse en gezonde motivatie zijn belangrijk.

FAQ economie

Heb ik bepaalde voorkennis nodig?

Neen. We behandelen alle onderdelen van het vak alsof de student die voor het eerst te verwerken krijgt. Interesse, motivatie en werklust zijn de belangrijkste voorwaarden om te slagen. Dat geldt ook voor studenten die al een economische opleiding gevolgd hebben.

Op welke leerstof ligt de nadruk in de vakstudie?

De leerstof waarvoor je bevoegd bent als toekomstige leraar komt in eerste instantie aan bod.

Daarnaast worden ook andere economische topis uitgediept zodat je over voldoende achtergrondinformatie beschikt om de economische actualiteit te kunnen volgen, een vereiste voor een goede leraar economie.

Bestaat het onderwijsvak economie dan uit ‘deelvakken’?

We voorzien in een geïntegreerde aanpak, net als in het secundair onderwijs. Omdat je bevoegd bent voor de eerste graad en voor het aso, tso en bso, bespreken we niet alleen de zuiver economische leerstof, maar komt ook boekhouden aan bod. Ook daarvoor is geen voorkennis nodig.

Wat is vakdidactiek economie?

In vakdidactiek economie komen de specifieke eigenheden aan bod om een vak als economie aantrekkelijk te onderwijzen, dit onder meer door gebruik te maken van verschillende media die je leerlingen aanspreken, door de actualiteit op een gestructureerde manier te integreren. 

Je leert ook werken met softwarepakketten zodat je die in je lessen kan gebruiken. We leren je hoe leerlingen gericht op het internet informatie kunnen opzoeken, verwerken en grafisch voorstellen. Ten slotte leer je leuke instappen maken en doelgerichte evaluatiemethodes toepassen.

Wat is project economie?

In project economie bestudeer en verwerk je, in groepsverband, kritisch actuele informatie uit verschillende media. Je kiest meestal je eigen onderwerpen en past diverse didactische werkvormen toe.

Zo leer je de marketing in een bedrijf analyseren, een boekhoudcasus verwerken, een debat voeren en juridische cases oplossen. Een coach begeleidt je met een stappenplan. Je leert ook zinvol reflecteren en je eigen handelen bijsturen. Je creativiteit komt hier uitstekend van pas.

Wat is het verschil tussen economie en bedrijfsorganisatie?

Als je kiest voor economie, dan ligt de klemtoon op alle economische aspecten die aan bod komen in de maatschappij en op de maatschappelijke actoren. We bespreken de economische activiteiten van gezinnen, bedrijven, de overheid en het buitenland.

Kies je voor het onderwijsvak bedrijsorganisatie, dan ligt de klemtoon op de activiteiten van de bedrijfswereld. Je leert meer over business support, boekhouden, logistiek, office and retail, ... Bovendien komen in dat vak meer vaardigheden aan bod die in het bedrijfsleven nodig zijn, zoals computer- en boekhoudkundige competenties.

Welke vaardigheden komen in het vak economie aan bod?

We leggen de klemtoon op je inzichtelijk denkvermogen. Je moet vooral de leerinhouden begrijpen, concretiseren en vertalen naar het niveau van je leerlingen.

Kies je voor economie, dan heb je een gezonde interesse in de actualiteit, kan je efficiënt  informatie opzoeken op het internet vlot werken met  ICT. We onderzoeken ook vaak via werkstukken of je ‘begeleid zelfstandig' leerstof kan assimileren.

Hoe worden vakstudie economie en vakdidactiek economie geëvalueerd?

We passen verschillende evaluatievormen toe: schriftelijke examens, werkstukken en permanente evaluatie. Je krijgt op regelmatige basis feedback om je leerproces te stimuleren.

Met welk ander onderwijsvak combineer ik best economie?

Economie is combineerbaar met alle vakken, rekening houdend met de combinatiemogelijkheden die de opleiding aanbiedt. Elk vak dat je combineert met economie, biedt een meerwaarde. Het is belangrijk dat je kiest op basis van je persoonlijke capaciteiten en interesses.

Kan ik verder studeren nadat ik mijn diploma heb behaald?

Als je slaagt, behaal je een credit voor vakstudie economie, vakdidactiek economie en project economie. Als je wil verder studeren, dan worden de inhouden die je in onze opleiding gezien hebt, vergeleken met de inhouden van je nieuwe richting. Vaak geeft je nieuwe onderwijsinstelling deelvrijstellingen.

Je kan dus geen credit behalen voor specifieke deelvakken van economie, zoals algemene economie, fiscaliteit ... De grootste slaagkansen liggen in een economische professionele bacheloropleiding. Je kan ook aan bepaalde universiteiten een master behalen, na het volgen van een schakelprogramma.

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

Lesbevoegdheid:

Je bent bevoegd voor alle economische vakken (economie, toegepaste economie, bedrijfseconomie, handel ...) in de eerste graad, de tweede graad van het aso, tso en voor  bepaalde economische vakken in de 2 de en 3 de graad bso. In de praktijk betekent dat meestal:

  • Socio-economische initiatie (SEI) in de eerste graad
  • Mens en maatschappij
  • Economie in het aso
  • Toegepaste economie in het tso en bso
  • Bedrijfsbeheer in de derde graad van het bso
  • Volwassenenonderwijs: economisch avondonderwijs gericht naar een zelfstandigenopleiding

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Bank- en verzekeringswezen
  • Bedrijfsleven: functie in een administratieve en commerciële afdeling in een privé-onderneming

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak economie?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd.

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 35,00 € 30,00 € 30,00
Totale prijs syllabi € 60,00 € 60,00 € 30,00
Kopiekosten € 5,00 € 5,00 €5,00
Studiereis/excursie 
    € 250,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 100,00 € 95,00 € 315,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.