Voeding-verzorging

Heb je een brede interesse in de indirecte zorg voor de mens, ben je praktisch ingesteld, creatief en sociaal denkend en wil je deze kennis overdragen aan jongeren in het secundair onderwijs?
Dan is het onderwijsvak voeding-verzorging beslist iets voor jou.

Onze aanpak

In de praktisch georiënteerde vakken worden vakspecifieke vaardigheden aangeleerd. Gezonde,  dagdagelijkse voeding staan op het menu en de knepen van textiel- en interieurzorg worden bijgebracht.
De theoretische vakken zorgen voor de wetenschappelijke bagage rond lichamelijke gezondheidszorg. Naarmate de opleiding vordert, worden de linken tussen theorie en praktijk steeds duidelijker. Via projectonderwijs wordt ingespeeld op de vernieuwingen uit het onderwijslandschap.

De opleiding biedt je talrijke en boeiende perspectieven. Je verwerft onderwijsbevoegdheid in diverse studierichtingen van de 1ste t.e.m. 3de graad van het technisch en beroepssecundair onderwijs.
Er zijn ook tewerkstellingskansen in het volwassenen- en avondonderwijs en in tal van dienstverlenende sectoren.

FAQ voeding-verzorging

Wat omvat de leereenheid verzorging binnen het opleidingsonderdeel voeding-verzorging?

Verzorging omvat textiel- en interieurzorg. Hierin komen het onderhoud van de woning en de verzorging van textiel aan bod. Linken met chemie worden in deze lessen gelegd.

Wat omvat de leereenheid voeding binnen het opleidingsondedeel voeding-verzorging?

In de leereenheid voeding is aandacht voor het bereiden van dagdagelijkse, gezonde gerechten met een uitbreiding naar verfijning in bereiding en eenvoudige presentatie.
Hygiënisch, milieubewust, ergonomisch, economisch en ecologisch werken krijgen extra aandacht in de lessen. De link met voedings- en gezondheidsleer wordt gemaakt.

In welke studierichtingen en –jaren heeft een leraar voeding-verzorging lesbevoegdheid?

De lesbevoegdheid situeert zich binnen het studiegebied personenzorg, voor zowel de theoretische als de praktische vakken in voornamelijk de volgende studierichtingen:

  a-stroom b-stroom
1ste graad 1 a: keuzegedeelte sociale en technische wetenschappen
2 a: basisoptie sociale en technische wetenschappen

1 b

BVL: beroepenveld verzorging-voeding

  tso bso
2de graad 1ste en 2de jaar sociale en technische wetenschappen 1ste en 2de jaar verzorging-voeding
3de graad 1ste en 2de jaar sociale en technische wetenschappen 1ste en 2de jaar organisatiehulp
1ste en 2de jaar verzorging

Wat is de verhouding tussen theoretische en praktische vakken in de opleiding?

De leereenheden voeding en verzorging komen hoofdzakelijk praktisch aan bod maar krijgen daarnaast ook een theoretische invulling, terwijl de leereenheid wetenschappen voornamelijk theoretisch ingevuld wordt. Dit impliceert ongeveer een gelijke verhouding tussen theorie en practica.

Zijn aan de practica extra kosten verbonden?

De lessen voeding vragen wekelijks een aankoop van grondstoffen die na verwerking terug meegenomen worden door de student.
Een bedrag van ongeveer € 120 per semester moet hiervoor worden voorzien.

De lessen verzorging vragen per semester ongeveer € 15 voor het aankopen van materialen die nadien eigendom blijven van de student.

Is er voorkennis vereist voor de opleiding voeding-verzorging?

De cursus wetenschappen veronderstelt een voldoende basiskennis chemie. Er is de mogelijkheid om een instapcursus chemie te volgen voor de start van het academiejaar indien de noodzakelijke basiskennis onvoldoende aanwezig is (eigen initiatief).
De praktische vakken (voeding, verzorging) kunnen aangevat worden met een minimale voorkennis. Interesse, leergierigheid en vaardigheidstraining zijn wel noodzakelijk.

Waar kan ik terecht met dit diploma?

De veelzijdigheid van de opleiding en de brede inzetbaarheid van afgestudeerde leraren voeding- verzorging zorgen voor GROTE tewerkstellingskansen in het onderwijsveld en ruim daarbuiten.

De opleiding zet in op team- en projectgericht werken, waardoor de studenten worden voorbereid op de nieuwe tendensen van de arbeidsmarkt.

Kortom, met een diploma Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs: voeding- verzorging is werkzekerheid gegarandeerd.

Lesbevoegdheid:

  • tso: in de richting sociale en technische wetenschappen tot in de 3e graad
  • bso: binnen het studiegebied personenzorg tot in de 3de en 4de graad
  • avondonderwijs bv. KVLV, Markant, Centrum voor Volwassenenonderwijs ...
  • buitengewoon onderwijs: BuSO

Perspectieven buiten het onderwijs

  • Coördinator van de logistieke dienst in bedrijven
  • Verantwoordelijke in een linnendienst, onderhoudsdienst, grootkeuken van een ziekenhuis, rusthuis, OCMW-dienst ...
  • Zelfstandige: traiteurdienst, broodjeszaak ...
  • Commercieel of technisch afgevaardigde van een onderhouds- en/of voedingsbedrijf ...
  • ...

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak voeding-verzorging?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2016-2017. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt 3 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 85,00 € 40,00
Totale prijs syllabi € 38,00 € 38,00 € 4,00
Kopiekosten € 35,00 € 55,00 € 50,00
Studiereis/excursie     € 50,00
Materialen, producten, uitrusting € 160,00 € 70,00 € 50,00
Kledij € 100,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 418,00 € 203,00 € 154,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.